Formiranje zahteva i popunjavanje obrazaca

Nakon što ste obezbedili neophodne minimalne uslove, potrebno je preko internet pretraživača otvoriti aplikaciju na sajtu APR.

Kreiranje naloga

Za kreiranje naloga neophodna je važeća email adresa sa kojom ćete se prijavljivati na portal i dobijati neophodne informacije. Lozinka mora da sadrži najmanje 8 karaktera, od čega bar jedno slovo, broj i specijalni znak. Može se koristiti nalog od prošle godine, takođe ako ste zaboravili lozinku, postoji mogućnost formiranja nove lozinke preko opcije zaboravljena lozinka (morate imati pristup email adresi preko koje ste se registrovali). Procedura podrazumeva i odgovor na pitanje koje ste odabrali pri formiranju naloga. U slučaju pogrešnog unosa lozinke tri puta uzastopno, nalog će biti blokiran na 30 minuta.

Formiranje zahteva

Nakon formiranja naloga možete pristupiti aplikaciji uz pomoć email adrese i ispravne lozinke. Klikom na dugme Napravi novi zahtev, otvara se stranica gde treba upisati matični broj obveznika, a zatim odabrati izveštajnu godinu, u slučaju redovnog godišnjeg izveštaja biramo 2020.

Ukoliko sistem nepronađe obveznika, a vi ste sigurni da je matični broj ispravan, posetite stranicu za pretragu i biće prikazani nedostaci za traženi matični broj (nije ažuriran zastupnik ili slično), druga mogućnost je slanje maila na adresu obveznicifi@apr.gov.rs

Kliknemo na Dalje, pa biramo Vrstu zahteva:

 • SI – Podaci za statističke potrebe  01.01.2020. – 31.12.2020.
 • SI_GFI – Podaci za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj 01.01.2020. – 31.12.2020.
 • IZJAVA – Izjava o neaktivnosti 01.01.2020. – 31.12.2020.

Kliknemo na Dalje, pa biramo Računovodstvenu regulativu:

 • Pravilnik Ministarstva
 • MSFI za MSP

Klikom na Kreiraj formirali smo zaglavlje završnog računa čiji se podaci više ne mogu menjati. Obavezno proveriti da li ste označili sve kako ste želeli, ukoliko niste, možete na pregledu zahteva obrisati zahtev i krenuti sa formiranjem novog.

Nalog za plaćanje

Po kreiranju zahteva vrlo je važno da se odmah prepiše Nalog za plaćanje i izvrši uplata u propisanom roku. Postoji mogućnost plaćanja Visa i MasterCard platnim karticama preko interneta. Moguća je uplata i preko uplatnice ili elektronskim putem kod svoje banke uz obavezno navođenje poziva na broj, jer se uplate automatski rasknjižavaju, a predaja FI nije moguća dok uplata nije evidentirana.

Uputstvo za elektronsko plaćanje naknade.

Cenovnik za naknade

1.) Redovni godišnji finansijski izveštaji

 • Velika, srednja i mala pravna lica obveznici revizije 6.000,00
 • Mala pravna lica koja nemaju obavezu vršenja revizije 3.000,00
 • Mikro pravna lica i preduzetnici obveznici revizije 3.000,00
 • Mikro pravna lica bez drugih pravnih lica 1.200,00
 • Mikro druga pravna lica i preduzetnici 500,00
 • Izjava o neaktivnosti 300,00

2.) Konsolidovani finansijski izveštaji 6.000,00
3.) Vanredni finansijski izveštaji 500,00
4.) Finansijski izveštaji (redovni, konsolidovani i vanredni) dostavljeni posle roka: osnovna naknada u zavisnosti od obveznika + 3.000,00
5.) Zamena kompletnog finansijskog izveštaja (obrazaca i dokumentacije): osnovna naknada u zavisnosti od obveznika
6.) Zamena dokumentacije uz finansijske izveštaje 1000,00

Popunjavanje obrazaca

Podaci o licu odgovornom za sastavljanje izveštaja

Potrebno je popuniti sledeća polja:

 • Naziv pravnog lica / Ime i prezime
 • JMB pravnog lica / JMBG
 • Adresa – mesto i ulica
 • Kontakt telefon
 • E-mail adresa

Obrasci za unos podataka

Unos podataka se može vršiti ručno direktnim popunjavanjem pojedinačnih obrazaca u aplikaciji. Povremeno je potrebno uraditi opciju Snimi kako se ne bi podaci izgubili u slučaju gubitka komunikacije. Drugi način je učitavanja XML fajla, ukoliko koristite program koji ima mogućnost pripreme i izvoz istog.

 • BILANS STANJA (popunjavaju se kolone 5. i 6., podaci u koloni 7. iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima)
 • BILANS USPEHA (popunjavaju se kolone 5. i 6.)
 • STATISTIČKI IZVEŠTAJ
 • POSEBNI PODACI

Dokumentacija

Uputstvo za korišćenje Aplikacije za potpisivanje dokumenata.

U sklopu završnog računa potrebno je priložiti određene dokumente (u slučaju slanja samo Statističkog izveštaja nije potrebna dokumentacija). U zavisnosti od veličine pravnog lica predaju se različiti dokumenti:

 • Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj
 • Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja ili Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj na stranom jeziku
 • Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka
 • Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka ili Izjava da nije vršena raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka na stranom jeziku
 • Saglasnost zakonskog zastupnika sa sadržinom FI koji je potpisao drugi zakonski zastupnik
 • Saglasnost nadležne državne institucije da se redovni godišnji finansijski izveštaji sastavljaju za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske
 • Dokaz o uplati naknade
 • Ostalo

Najjednostavnije je dokumentaciju pripremiti u programu za kucanje teksta (Office Word ili OpenOffice Writer), a zatim sačuvati u PDF formatu. Tako pripremljen dokument potrebno je potpisati uz pomoć aplikacije NexU-APR i prikačiti u aplikaciji u delu Dokumentacija.

Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i odluku o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka potpisuje predsednik skupštine ili drugog nadležnog organa upravljanja ili osnivač u skladu sa propisima. Pri tome, predsednik skupštine ili drugog nadležnog organa upravljanja ili osnivač ne moraju imati elektronski potpis već ih mogu potpisati svojeručno. Da bi se ovako potpisane odluke dostavile elektonskim putem one se moraju digitalizovati i potpisati od strane zakonskog zastupnika njegovim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Podaci o zakonskim zastupnicima

Aplikacija prepoznaje zakonskog zastupnika i vrlo jednostavno klikom Dodaj u potpisnike i unosom email adrese zakonskog zastupnika postupak se završava.

Potpisivanje i dostavljanje zahteva sa elektronskim potpisom

Za završetak postupka slanja ZR pored odgovorajućeg zahteva kliknemo na PREGLED.Kada ste kompletno pregledali zahtev i saglasni ste sa sadržajem obrazaca i priloženom dokumentacijom(obavezno proverite da li je svaki priloženi dokument dostupan za pregled), u donjem levom uglu forme se prikazuje dugme Započni podnošenje, koje vam omogućava da elektronski potpišete i podnese zahtev u APR.

Važna  napomena:  Posle ove  komande  zahtev  više  neće  biti  moguće  menjati.  Ovu komandu treba da izvrši isključivo zakonski zastupnik nakon pregleda sastavljenog zahteva.

Za sprovođenje postupka podnošenja finansijskog izveštaja neophodno je da NexU APR aplikacija bude instalirana i startovana.
Ubacite smart karticu u čitač kartice i izaberite komandu Potpiši i podnesi zahtev. Budite strpljivi i sačekajte da vam se pojavi forma za potpisivanje. Izaberite dugme Nastavi, iz spiska sertifikata koji se pojavi izaberite odgovarajući sertifikat, unesite pin kod i sačekajte da se proces potpisivanja i podnošenja završi.

Ukoliko  je  proces  potpisivanja  i  podnošenja  zahteva  završen  uspešno,  podnosilac  će  na  formi dobiti informaciju da je zahtev uspešno prihvaćen uz navođenje broj predmeta pod kojim je zahtev zaveden u APR-u.