Novi poreski obrazac u primeni od 2018.

Prema postojećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnikˮ RS, broj 120/12), obveznik je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi naročito (što znači da lista podataka nije konačna) podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka (pod uslovom da poslovanje konkretnog poreskog obveznika ne […]

Predložen novi model obračuna obaveznih članarina za Privrednu komoru Srbije od 1.1.2017. godine

Plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. godine je obavezno. Dosadašnjim obračunom članarine firme su plaćale 0,19% od bruto zarada zaposlenih. Predloženi novi model obračuna podrazumeva niže članarine u odnosu na dosadašnje, a određivale bi se prema poslovnim prihodima iz poslednjeg objavljenog završnog računa: za firme sa poslovnim prihodom od 20 do 300 miliona dinara […]

Donet je pravilnik o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a (u primeni od 1. januara 2017)

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 80/16, od 30. septembra 2016. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine. Pravilnik ima dva […]