Elektronska predaja prijava M-4

Na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je omogućena elektronska predaja prijava M-4 preko sledećeg linka. Kada se otvori link dobijate stranicu sa kreiranjem zahteva za predaju M-4. Izgled internet stranice, odnosno elektronskog zahteva dat je na sledećoj slici.

M-4_1

Polje 1. Registarski broj.  Popunjava se registarski broj obveznika podnošenja prijave dodeljen od RFPIO – unos nije obavezan.
Polje 2. Matični  broj  registra  i polje 3. Poreski  indentifikacioni  broj. Unosi  se  podatak  o matičnom broju jedinstvenog registra dodeljenog od Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i podatak o Poreskom indentifikacionom  broju  dodeljenom  od  Poreske  uprave  ili  Agencije  za  privredne registre.
Polje 4. Opština.  Iz padajućeg menija se bira opština sedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice  u zavisnosti od toga da li se prijava podnosi za zaposlene u sedištu ili u poslovnoj jedinici.
Polje 5. Naziv poslodavca, Mesto poslodavca, Adresa poslodavca. Unose se podaci o nazivu, mestu i adresi poslodavca.
Polje 6. Ukupan broj osiguranika. Unosi se ukupan broj lica za koje se podnose prijave – unos je obavezan.
Polje 7. Broj osiguranika u radnom odnosu za koje se podnosi M-4.
Polje 8. Broj osiguranika po privremenim i povremenim poslovima za koje se podnosi M-4.
Polje 9. Broj osiguranika osnivača za koje se podnosi M-4. Unose se podaci o broju osiguranika za koje  se  vrši podnošenje  prijava  M4  u  zavisnosti  od  toga  da  li  su  u  radnom  odnosu,  obavljaju privremene i povremene poslove ili su osnivači – unos je obavezan i zbir iz polja 7, 8 i 9 mora da odgovara podatku iz polja br.6.
Polje 10. i 11. E-mail adresa kod poslodavca, kontakt telefon, ime kontakt osobe. Unose se kontakt podaci o poslodavcu – unos je obavezan. Posle prvog unosa podaci se pamte i preuzimaju se pa ih je potrebno unositi samo ako postoji promena.

Prilikom unosa podatka o registarskom broju (polje 1.) u slučajevima kada za poslodavce za koje se podnose  prijave  M4   postoje evidentirani   podaci   u   Fondu automatski će se vršiti popunjavanje podataka iz polja 2, 3, 4 i 5. Podatke iz polja  2, 3,  i  5  je  moguće  po  potrebi izmeniti.
Po izvršenom unosu svih podataka i verifikacionog koda  pristupa  se dugmetu „Snimi“. U slučaju da postoji neka nepravilnost u unetim podacima u levom donjem delu ekrana, crvenim slovima, biće ispisani brojevi polja u  kojima  je  potrebno  izvršiti ispravke.
Po   uspešno   izvršenom  unosu podataka  na  ekranu će se pojaviti sistemski generisana poruka da je zahtev uspešno podnet.

M-4_2

Po izvršenom uspešnom unosu postoji mogućnost štampe unetog zahteva sa rednim brojem podnetog zahteva  u  nadležnoj filijali  i  datumom  njegovog  podnošenja  u  gornjem  levom  uglu. Podatke  o nadležnoj filijali i datumu podnetog zahteva sistem sam generiše.
Napomena: Prilikom  popunjavanja  Zahteva  svaku  uočenu  nepravilnost  moguće  je  ispraviti  pre aktiviranja dugmeta „Snimi“. Ako se u polje PIB unosi podatak JMBG polje pod red. br 2 (MBR) se popunjava ako je podatak dodeljen poslodavcu od RZS, onda se u polja pod red. br 5 unose podaci o imenu, prezimenu i adresi lica. Uz  podnošenje  zahteva  moguće  je istovremeno    slanje    (upload) prijava  M4  koje  moraju  biti digitalno potpisane.

Posle uspešno popunjenog zahteva i  potvrde  da  je  zahtev  uspešno podnet  na  dnu  ekrana  ispod dodeljenog  „ID“  broja može se preko tastera „Upload M4“ pristupiti slanju prijava M4.


Dostavljanje dokumentacije

Elektronska prijava M4 (e-M4) će se smatrati validnom ukoliko je u PDF formatu i potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Za  elektronsko potpisivanje prijave M4 u PDF formatu koristite kvalifikovane  elektronske sertifikate koje već imate za podnošenje elektronske poreske prijave Poreskoj upravi, završnog računa APR-u i prijave (odjave) zaposlenih u CROSO.

Postoji mogućnost da knjigovođa svojim elektronskim potpisom pošalje M4 OBRAZAC u ime klijenta, s tim da je u tom slučaju potrebno priložiti i ovlašćenje potpisano od strane zakonskog zastupika njegovim elektonskim potpisom. Dokument Ovlašćenje možete preuzeti na linku ispod.

OVLAŠĆENJE OD STRANE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA ZA DOSTAVLJANJE ELKTRONSKOG M4 OBRASCA

Nakon digitalnog potpisivanja PDF obrazaca, i nakon pritiska na taster “Upload M-4” otvoriće vam se ekran na kojem prijavu možete dostaviti elektronskim putem, najpre klikom na dugme „Browse” i posle izbora odgovarajućeg fajla kliknite na dugme „Upload“.

M-4_3

U slučaju da prilikom podnošenja zahteva nije izvršeno slanje prijava M4 ili da je i pored poslatih prijava potrebno naknadno izvršiti slanje još nekih prijava M4 isto se može učiniti tako što će se pristupiti opciji „Naknadno slanje dokumentacije M4 PDF/TXT“ (koja se nalazi u gornjem delu odmah ispod naziva zahteva).

M-4_4

Ovde popunjavate isto što i na Zahtevu u poljima od 1. do 3. + ID broj koji ste dobili u potvrdi uspešno predatog zahteva, i kliknite na dugme „Prikaži“. Nakon toga, otvoriće se ekranska forma u kojoj se nalaze podaci koje ste uneli  prilikom popunjavanja zahteva. Dalji postupak je isti kao kod prvobitne predaje elektronske prijave M4.