Rešavanje problema pristupa portalu E-porezi preko Firefox-a

Firefox ograničava NPAPI podršku – potrebna za pristup portalu E-porezi Firefox 52 (objavljen 07.03.2017) ograničava podršku na Adobe Flash, a odbacuje je za NPAPI, uključujući Javu, Silverlight i druge slične dodatke bazirane na NPAPI tehnologiji. Ako imate problema sa pristupom Java programima Oracle preporučuje korišćenje Internet Explorera. Alternativno može se preći na Firefox ESR (Extended […]

Neoporezivi iznosi 2017

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2016. godine):     Neoporezivi iznos zarade: 11.790 dinara     Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju: 3.725 dinara     Dnevnica za službeno putovanje u zemlji: 2.236 dinara     Naknada prevoza na […]

Novi poreski obrazac u primeni od 2018.

Prema postojećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnikˮ RS, broj 120/12), obveznik je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi naročito (što znači da lista podataka nije konačna) podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka (pod uslovom da poslovanje konkretnog poreskog obveznika ne […]

Predložen novi model obračuna obaveznih članarina za Privrednu komoru Srbije od 1.1.2017. godine

Plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. godine je obavezno. Dosadašnjim obračunom članarine firme su plaćale 0,19% od bruto zarada zaposlenih. Predloženi novi model obračuna podrazumeva niže članarine u odnosu na dosadašnje, a određivale bi se prema poslovnim prihodima iz poslednjeg objavljenog završnog računa: za firme sa poslovnim prihodom od 20 do 300 miliona dinara […]

Donet je pravilnik o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a (u primeni od 1. januara 2017)

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 80/16, od 30. septembra 2016. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine. Pravilnik ima dva […]

Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Obaveštavamo građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave. U organizacionoj jedinici Poreske uprave, biće vidno obeleženo mesto na kome se građani mogu informisati i dobiti pomoć prilikom popunjavanja poreske prijave o obračunatom porezu od izdavanja […]

Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj […]

Elektronska predaja M4 obrazaca

Poslodavci i preduzetnici će od 15. marta moći elektronski da predaju obrazac M4, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. To će doprineti smanjenju čekanja na šalterima PIO fonda i uštedama u poslovanju privrede, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio […]

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada i nove šifre prihoda za primanja fizičkih lica (primena od 1. marta 2016. godine) U „Sl. glasniku RS“ br. 14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna […]